Regulamin sklepu micerdent.pl

Sklep internetowy micerdent.pl jest prowadzony przez: MICERDENT Materiały Stomatologiczne z siedzibą w Warszawie (00-446), ul. Fabryczna 8/31, Tel.: 881-400-441, NIP: 526-176-26-16, REGON 140648480.

§1 POSTANOWIENIA O CHARAKTERZE OGÓLNYM

1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • Produkt – urządzenie, sprzęt lub materiał znajdujący się w ofercie sklepu micerdent.pl
 • Sklep micerdent.pl – prowadzony przez MICERDENT Materiały Stomatologiczne, dostępny pod domeną internetową micerdent.pl
 • Sklep Stacjonarny – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez firmę MICERDENT Materiały Stomatologiczne zlokalizowany pod adresem: ul. Klonowa 23/3, 25-553 Kielce.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, w tym Konsument, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze sklepu micerdent.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie micerdent.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Komentarze – wszelkie treści dotyczące produktów znajdujących się w asortymencie sklepu micerdent.pl (w szczególności recenzje i komentarze do produktów) opublikowane przez Klienta w zakładce Komentarze na stronie produktowej.
 • Koszyk – funkcjonalność sklepu micerdent.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia przed jego złożeniem, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy i formy płatności.
 • Strona produktowa – strona w sklepie micerdent.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu. Strona produktowa zawiera m. in. następujące informacje: cena produktu, nazwa i opis produktu, dane techniczne, zdjęcia produktu, komentarze klientów oraz status dostępności produktu w sklepie.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu micerdent.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty za sprzedane produkty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Do korzystania ze sklepu micerdent.pl, w tym przeglądania asortymentu sklepu micerdent.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet posiadający minimalną rozdzielczość ekranu 800 x 600 px, zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze sklepu micerdent.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu micerdent.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu micerdent.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu micerdent.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§ 2 ZASADY REJESTRACJI I LOGOWANIA DO SKLEPU MICERDENT.PL

1. W celu rejestracji przez Klienta w sklepie micerdent.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny (zakładka „Rejestracja” na górze strony), podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin sklepu micerdent.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień.

2. Rejestracja w sklepie micerdent.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu micerdent.pl, są nieodpłatne.

3. W celu usunięcia konta Klienta ze sklepu micerdent.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną do BOK na adres info@micerdent.pl z aktualnie zarejestrowanego w sklepie micerdent.pl adresu z prośbą o usunięcie konta. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

4. Logowanie do sklepu micerdent.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania (zakładka „Zaloguj się” na górze strony) adresu e-mail oraz hasła utworzonego przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”, odnośnik „Twoje informacje osobiste”).

5. Posiadanie konta nie jest obowiązkowe, ale ułatwia i przyspiesza składanie zamówień.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU MICERDENT.PL

1. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności sklepu micerdent.pl, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie.

2. Firma uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie za rażąco naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w sklepie micerdent.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sklepu micerdent.pl mogą być zgłaszane Firmie za pośrednictwem BOK. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

5. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w sklepie jest Klient, przy czym login i hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§ 4 INFORMACJE O PRODUKTACH ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu micerdent.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych micerdent.pl:
a) zawierają podatek VAT oraz cło;
c) podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy (szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy zostały opisane w § 5 regulaminu).

4. Cena za Produkt oraz koszty dostarczenia Produktu mogą być opłacone przez Klienta w jeden z trzech sposobów opisanych § 4 w ust. 5-7 niniejszego regulaminu.

5. Cena za Produkt oraz koszty dostarczenia Produktu mogą być zapłacone przez Klienta:
a) standardowym przelewem bankowym na rachunek bankowy Firmy: 20 1160 2202 0000 0000 7845 4529. Pełne dane potrzebne do dokonania przelewu znajdują się stronie sklepu micerdent.pl w zakładce „Kontakt“.
b) Cena za Produkt oraz koszty dostarczenia Produktu mogą być zapłacone przez Klienta podczas odbioru zamówienia po dostarczeniu go przesyłką kurierską przez firmę wskazaną w § 5 w ust. 1-2 niniejszego regulaminu – za pobraniem (gotówką).

6. Cena za Produkt oraz koszty dostarczenia Produktu na terenie Polski mogą być zapłacone przez Klienta podczas odbioru przedmiotu zamówienia w Sklepie Stacjonarnym – gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie micerdent.pl.

7. W przypadku zamówień przekraczających 4000 zł brutto Klient (nie będący Konsumentem) może zostać poproszony o wpłatę zaliczki w wysokości min. 50% ceny zamówienia, w celu jego uwiarygodnienia. Produkt jest wysyłany po wpłynięciu zaliczki na konto Firmy. Różnica między ceną zamówienia, a wpłaconą zaliczką, stanowi kwotę do zapłaty zgodnie z wybraną formą płatności.

8. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

9. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 10, nie jest skuteczne w stosunku do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.

10. Promocje w sklepie micerdent.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY

1. Firma dostarcza zamówione Produkty na terenie Polski przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274). Koszt przesyłki przy płatności dokonywanej standardowym przelewem lub za pobraniem ponosi Klient w następującej wysokości:

a) Płatność standardowym przelewem:

 • Przy zamówieniu do 600 zł brutto – koszt wysyłki 14,00 zł brutto;
 • Przy zamówieniu powyżej 600 zł brutto – przesyłka GRATIS. Koszt wysyłki ponosi Firma;

b) Płatność za pobraniem:

 • Przy zamówieniu do 600 zł brutto – koszt wysyłki 25,00 zł brutto;
 • Przy zamówieniu powyżej 600 zł brutto – przesyłka GRATIS. Koszt wysyłki ponosi Firma;

2. W przypadku odbioru zamówionych Produktów w Sklepie Stacjonarnym nie będą doliczane do zamówienia koszty dostawy. Zamówione produkty będzie można odebrać w godzinach pracy Sklepu Stacjonarnego (poniedziałek – piątek, w godzinach 9:00 – 17:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).

3. W przypadku zamówień składanych przez Klienta, których adres dostawy znajduje się poza granicami Polski koszty wysyłki ustalane będą indywidualnie. Koszty te zostaną przedstawione klientowi do akceptacji przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

§ 6 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Klient może składać zamówienia na produkty oferowane w sklepie micerdent.pl poprzez rejestrację i zalogowanie się na stronie sklepu micerdent.pl, jako gość bez rejestracji oraz telefonicznie.

2. Klient może składać zamówienia poprzez rejestrację i zalogowanie się na stronie sklepu micerdent.pl oraz jako gość bez rejestracji przez 7 dni w tygodniu, o dowolnej godzinie.

3. Klient może składać zamówienia telefonicznie w dniach poniedziałek – piątek, w godzinach 8:00 – 17:00

4. Aby złożyć zamówienie poprzez rejestrację i zalogowanie się Klient powinien:
a) wejść na stronę sklepu micerdent.pl oraz zalogować się na swoje konto Klienta;
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób wysyłki: przelew bankowy lub gotówka za pobraniem);
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres na który ma zostać dostarczone zamówienie oraz adres na który ma być wysłany dowód zakupu (jeżeli jest on inny niż adres dostawy zamówienia);
e) wybrać formę dokumentu ewidencjującego dokonanie transakcji (paragon lub faktura VAT) oraz wpisać wszystkie dane niezbędne do jego wystawienia;
f) wybrać formę zapłaty za zamówienie;
g) kliknąć przycisk „Potwierdzam zamówienie”.

5. Aby złożyć zamówienie jako gość bez rejestracji Klient powinien:
a) wejść na stronę sklepu micerdent.pl
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
c) wpisać dane odbiorcy zamówienia, w tym e-mail, swoje imię i nazwisko, adres na który ma zostać dostarczone zamówienie oraz adres na który ma być wysłany dowód zakupu (jeżeli jest on inny niż adres dostawy zamówienia);
d) potwierdzić zapoznanie się z regulaminem sklepu sklep.arsdental.pl oraz wyrazić zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia;
e) wybrać formę dokumentu ewidencjującego dokonanie transakcji (paragon lub faktura VAT) oraz wpisać wszystkie dane niezbędne do jego wystawienia;
f) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia lub odbioru zamówienia);
g) wybrać formę zapłaty za zamówienie;
h) kliknąć przycisk „Potwierdzam zamówienie”.

6. Aby złożyć zamówienie telefonicznie Klient powinien podać wszystkie niezbędne dane odbiorcy zamówienia (w tym e-mail), dane produktu będącego przedmiotem zamówienia oraz ustalić rodzaj przesyłki i wybrać formę zapłaty za zamówienie. W przypadku wyboru płatności z góry zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po otrzymaniu na adres poczty elektronicznej info@micerdent.pl potwierdzenia zaksięgowania płatności za zamówione produkty na rachunku bankowym Firmy.

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Firmy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.

9. Firma zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.

10. Ze względu na specyfikę części sprzedawanego asortymentu Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości sprzedaży części produktów wyłącznie do grupy lekarzy stomatologów oraz hurtowni i sklepów stomatologicznych. Produkty oferowane przez sklep micerdent.pl z wyłączeniem części linii EnaCare przeznaczona jest wyłącznie do użytku profesjonalnego i w świetle obowiązujących przepisów może być sprzedawana wyłącznie lekarzom stomatologom lub hurtowniom stomatologicznym. Produkty tego typu zawsze będą znajdowały się tylko w sekcji „Dla stomatologów” lub „Dla techników” sklepu internetowego micerdent.pl. W przypadku tego typu produktów jedyną akceptowalną przez Firmę formą ewidencjonowania transakcji będzie faktura VAT. Przy składaniu zamówienia Klient, będący lekarzem stomatologiem zostanie poproszony o podanie numeru prawa wykonywania zawodu (PWZ).

11. W przypadku braku w Sklepie Stacjonarnym zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Firmy nie będzie możliwy w terminie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Firmy będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w terminie przewidzianym na realizację zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnym terminie przewidzianym na realizację zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

13. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Firmy), Firma dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.

14. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Firmy), Firma może anulować zamówienie w całości.

15. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-14 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 Regulaminu.

16. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Firmę, o którym mowa w ust. 11-13 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące Firmie umowne prawo odstąpienia, z którego Firma może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu.

§ 7 MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Firmę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany ilości zamówionych produktów, dodania do zamówienia nowych produktów, zmian w adresie dostawy oraz zmian danych na fakturze.

2. W przypadku Klientów dokonujących zakupy jako gość bez rejestracji, informacje o statusie realizacji zamówienia będą wysyłane na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

3. W przypadku Klientów dokonujących zakupy poprzez rejestrację i zalogowanie się, informacje o statusie realizacji zamówienia będą wysyłane na adres e-mail podany podczas składania zamówienia oraz są dostępne na koncie Klienta w sklepie micerdent.pl (zakładka „Moje konto”, odnośnik „Historia i szczegóły moich zamówień”).

4. Zmian w zamówieniu można dokonywać wyłącznie poprzez kontakt z BOK w określonej w § 1 ust. 1 formie.

5. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (lub odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Firmę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

6. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§ 8 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu i może przekraczać 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

2. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji poprzez wysłanie w terminie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa stosownej wiadomości na podany przez niego adres e-mail.

3. Klient jest zobowiązany do podania w składanym zamówieniu prawdziwych i pełnych danych umożliwiających jego realizację.

§ 9 REKLAMACJE

1. Firma w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

2. Warunkiem koniecznym, aby Firma rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Firmy i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na stronie sklepu sklep.arsdental.pl w zakładce „Pomoc”).

3. Reklamowany produkt, dowód jego zakupu oraz opis reklamacji należy dostarczyć osobiście (w godzinach pracy Sklepu Stacjonarnego) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (list zwykły lub paczka ekonomiczna) na adres Sklepu Stacjonarnego:

MICERDENT Materiały Stomatologiczne
Ul. Klonowa 23/3
25-553 Kielce

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty zakończenia rozpatrywania reklamacji.

7. Klient nie będący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie za nabycie danego produktu.

§ 10 GWARANCJA

1. Produkty sprzedawane przez Firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Firma nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Firma może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Firmy;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu;
c) w przypadku ujawnienia się wady Konsument może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z umową Konsument może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 11 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki. Można tego dokonać wyłącznie poprzez kontakt z BOK. Po anulowaniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie wysłane na podany podczas rejestracji adres e-mail z informacją o anulowaniu zamówienia.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem przypadków określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225):
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 1 ust. 1;
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lun wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f) dostarczania prasy;
g) usług w zakresie gier hazardowych.

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się stronie internetowej sklepu micerdent.pl w zakładce „Pomoc”). Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres pocztowy MICERDENT Materiały Stomatologiczne, ul. Klonowa 23/3, 25-553 Kielce lub na adres e-mail: info@micerdent.pl. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Firmie produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od daty wysłania oświadczenia. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Firma zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
a) w Sklepie Stacjonarnym w godzinach pracy sklepu;
b) wysyłając go na swój koszt Pocztą Polską lub kurierem na adres Sklepu Stacjonarnego (MICERDENT Materiały Stomatologiczne, ul.Klonowa 23/3, 25-553 Kielce) w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku gdy Klient uiścił Firmie przedpłatę, zwrot nastąpi stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient.

6. Firma nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 12 ZWROTY NALEŻNOŚCI

1. Firma dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) odstąpienia od umowy;
c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. Firma dokona zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą standardowego przelewu, lub zostało opłacone za pobraniem.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mail wezwania do przesłania Firmie numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Firmie takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

4. W przypadku gdy odstąpienie od umowy lub złożenie reklamacji nastąpi w Sklepie Stacjonarnym, a zamówienie:
a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Sklepie Stacjonarnym;
b) zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 i 3.

5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Firmy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

§ 13 DANE OSOBOWE

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firma danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie micerdent.pl w procesie korzystania ze sklepu, w tym w szczególności dokonywania zakupów w sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Firmę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie micerdent.pl.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Mogą być one wykorzystywane jedynie w celu i na zasadach określanych w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 104, poz.1244).

3. Administratorem bazy danych jest firma MICERDENT Materiały Stomatologiczne z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Fabryczna 8/31, NIP: 526-176-26-16, REGON 140648480.

4. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie micerdent.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 16 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

5. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu micerdent.pl w zakładce „Polityka prywatności”

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dostępność informacji o produktach na stronach sklepu micerdent.pl nie oznacza dostępności tych produktów w Sklepie Stacjonarnym i możliwości natychmiastowej realizacji zamówienia.

2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Firmą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy.

6. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie sklepu micerdent.pl. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.